Previous Entry Share Next Entry
ՍՈՒՐԲ ԶԱՏԻԿ
kncmnciuk


ՀԻՍՈՒՍ ՀԱՐԻԱՎ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ
 

  • 1

Ձեզ եւ մեզ մեծ Ավետիս

Oրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի:

  • 1
?

Log in

No account? Create an account